§1. applikasjon

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser («Vilkårene») gjelder for alle avtaler om Fonvig Groups («Selskapet») salg og levering av tjenester innen nettmarkedsføring, nettløsninger mv. til bedriftskunder.

 §2. Avtalegrunnlag

Betingelsene utgjør sammen med Selskapets tilbud og ordrebekreftelser hele kontraktsgrunnlaget for Selskapets salg og levering av tjenester til kunden (”Avtalegrunnlaget”). Kundens kjøpsbetingelser trykt på bestillinger eller på annen måte meddelt Selskapet utgjør ikke en del av Avtalegrunnlaget.

Endringer i og tillegg til Avtalegrunnlaget er kun gyldig dersom partene har avtalt skriftlig.

 §3. Tjenester

Tjenestene som Selskapet selger og leverer til kunden utføres på en faglig korrekt måte og med høy faglig standard.

Kunden skal gi Selskapet tilgang til informasjon i den grad det er nødvendig for å utføre Tjenestene.

Selskapet er ikke ansvarlig for om tjenestene oppfyller lover eller standarder eller kan brukes til bestemte formål, med mindre partene har avtalt annet skriftlig.

§4. Pris og betaling

Prisen for tjenestene følger Selskapets gjeldende prisliste på det tidspunkt Selskapet bekrefter kundens bestilling, med mindre partene har avtalt annet skriftlig. Alle priser er eksklusiv mva.
Fakturering etter utført arbeid, månedlig på etterskudd.

Kunden skal betale alle fakturaer for tjenester innen 8 dager fra fakturadato, med mindre partene har avtalt annet skriftlig.

§5. Forsinket betaling

Dersom kunden unnlater å betale en faktura for tjenester i tide av årsaker som Selskapet ikke er ansvarlig for, har Selskapet krav på renter av det skyldige beløpet på 1,5 % pr. måned fra forfall og til betaling skjer. Påminnelsesgebyr på DKK 100,00 per person kommer også i tillegg. rykk.

Dersom kunden unnlater å betale en forsinket faktura for tjenester innen 14 dager etter å ha mottatt et skriftlig betalingskrav fra Selskapet, har Selskapet rett, i tillegg til renter etter foregående ledd, til å: (i) heve salget av tjenester som forsinkelsen gjelder, ( kansellere salg av tjenester som ennå ikke er levert til kunden, eller kreve forskuddsbetaling for dette, og/eller (iii) gjøre gjeldende andre misligholdsrettigheter.

§6. Tilbud, bestillinger og ordrebekreftelser

Selskapets tilbud er gyldig i 30 dager fra den dato tilbudet er datert, med mindre annet er angitt i tilbudet. Aksept av tilbud mottatt av Selskapet etter akseptfristens utløp er ikke bindende for Selskapet, med mindre Selskapet gir kunden beskjed om noe annet.

Dersom Selskapets bekreftelse av en bestilling på tjenester ikke er i samsvar med kundens bestilling eller Avtalegrunnlaget, og kunden ikke ønsker å akseptere de inkonsekvente vilkårene, skal kunden gi skriftlig beskjed til Selskapet innen 5 virkedager etter mottak av ordrebekreftelsen. . For øvrig er kunden bundet av ordrebekreftelsen.

§7. Levering

Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

§8. Forsinket levering

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden.
Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

§9. Garanti

Virksomheden garanterer ikke for effekten at leverede serviceydelser.

§10. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 50 % af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

§11. konfidensialitet

Kunden kan ikke videreformidle eller bruke eller la andre bruke Selskapets forretningshemmeligheter eller annen informasjon av noe slag som ikke er offentlig tilgjengelig.
Kunden må ikke på uriktig vis innhente eller forsøke å få kunnskap om eller tilgang til Selskapets konfidensielle informasjon som beskrevet i forrige avsnitt. Kunden må håndtere og oppbevare informasjonen forsvarlig for å hindre at den ved et uhell kommer til andres kjennskap.
Partenes plikter etter denne bestemmelsen gjelder under partenes samarbeid og uten tidsbegrensning etter opphør av samarbeidet, uavhengig av årsaken til oppsigelsen.

§12. Gjeldende lov og verneting

Partenes samarbeid er i alle henseender underlagt dansk lov.
Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med partenes samarbeid må avgjøres av en norsk domstol.